Nowości w programie Walor

Lista zmian dokonanych w programie Walor:


-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2021.04.28

-------------------------------------------------------------------------------

- Podczas wprowadzania/edycji transakcji, w przypadku wpisania niekompletnego nr księgi wieczystej (bez kody sądu i/lub cyfry kontrolnej) program automatycznie uzupełni brakujące elementy.

- Program przywraca teraz prawidłowo sposób grupowania parametrów transakcji po ich automatycznym pogrupowaniu na potrzeby walidacji.

- Wysokość edytora parametru "Program użytkowy" dostosowuje się teraz automatycznie do ilości jego elementów.

- Parametr "Nr repertorium" jest teraz używany podczas wyszukiwania potencjalnych dubli transakcji. Porównywany jest numer repertorium do znaku "/".

- Na zakładce szczegóły w oknie wyszukiwania dodano przycisk umożliwiający skopiowanie do schowka systemowego wszystkich widocznych parametrów transakcji.

- W oknie "Trendy zmian" wyłączono ostrzeżenie o zbyt dużej wartości trendu.

- Usunięto błąd uniemożliwiający, w pewnych konfiguracjach, tworzenie własnych parametrów wyliczeniowych.


-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2020.11.25

-------------------------------------------------------------------------------

- Zaktualizowano wyszukiwanie ksiąg wieczystych w EKW.

- Zoptymalizowano działanie schowka transakcji.

- Zoptymalizowano wczytywanie danych otrzymanych z serwera systemu Partner.


-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2020.05.12

-------------------------------------------------------------------------------

- Usunięto błąd "EStringListError/List index out of bounds(0)" pojawiający się podczas edycji/wyszukiwania.


-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2020.05.11

-------------------------------------------------------------------------------

- Wykonano rekonfigurację programu dla połączonej grupy Nova Baza

- zaktualizowano procedury wymiany ponadregionalnej.

- Wprowadzono poprawki do generowania wykresów boxplot oraz Gaussa.

- Naprawiono problem braku jednostek w tytułach kolumn w wynikach wyszukiwania oraz eksporcie danych.

- Zaktualizowano wyszukiwanie ksiąg wieczystych w EKW.

- Usunięto problem z eksportem dzierżaw rolnych.

- Na mapie można teraz zanaczyć kilka obszarów.

- Poprawiono błąd uniemożliwiający "ręczne" ustawienie lokalizacji nieruchomości

  na mapie, gdy nazwa ulicy to "brak", "-" lub "nie podano".


-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2019.11.21

-------------------------------------------------------------------------------

- Zaktualizowano wyszukiwanie ksiąg wieczystych w EKW.

- Wprowadzono sprawdzanie poprawności nr ksiąg wieczystych podczas wprowadzania transakcji.

- Wykonano rekonfigurację programu dla grupy ŁSARN.

- Naprawiono problem z losowym ukrywaniem panelu informacji dodatkowych w oknie z wynikiem wyszukiwania.


-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2019.06.02

-------------------------------------------------------------------------------

- Dodano nowy typ transakcji podlegający wymianie za pośrednictwem systemu Partner: "Dzierżawy rolne".

- Dodano funkcję importu danych z formatu CSV.


-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2018.04.11

-------------------------------------------------------------------------------

- Podczas dodawania wielu zdjęć jednocześnie, można wybrać opcję automatycznego wczytania zdjęć z domyślnymi ustawieniami.

- Dodano możliwość automatycznego udostępniania aktu notarialnego z okna "Wyślij wiele transakcji" (polecenie "Transakcje->Zaznacz do wysłania transakcje").

- Usunięto błąd pojawiający się czasami podczas zapisywania transakcji edytowanej z poziomu okna przeglądania komentarzy.

- Program może teraz automatycznie udostępniać akt notarialny razem z transakcją.

- Program może teraz przypominać o konieczności dodania do transakcji aktu notarialnego.

- Dodano polecenie "Narzędzia->Generator cyfry kontrolnej KW" umożliwiające uzupełnienie niepełnego numeru księgi wieczystej cyfrą kontrolną.

- Poprawiono sposób generowania eksportu wycen do Worda.

- Naprawiono błąd, który powodował, że kolejność transakcji na wydruku oraz w eksporcie była czasami inna niż w oknie wyszukiwania.

- Zmieniono sposób działania edytora wyboru "jeden z wielu". Naciśnięcie klawisza z literą powoduje teraz automatyczne zaznaczenie pierwszej pasującej wartości.

- W kreatorze widoku parametry wymagane są teraz wytłuszczone.

- Dodano sprawdzanie poprawności nr księgi wieczystej podczas wprowadzania transakcji.

- Naprawiono błąd, w wyniku którego w pewnych przypadkach błędnie wyświetlały się podsumowania ilości odebranych danych z serwera systemu Partner.

 

-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2017.12.13

-------------------------------------------------------------------------------

- Usunięto błąd braku pamięci pojawiający się podczas otwierania wyniku wyszukiwania zawierającego dużą liczbę transakcji (>150 000).

 

- Zmodyfikowano sposób ustalania kolejności pogrupowanych parametrów transakcji.

 

-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2017.12.01

-------------------------------------------------------------------------------

- Usunięto błąd pojawiający się czasami podczas wczytywania danych pobranych z systemu Partner.


-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2017.11.08

-------------------------------------------------------------------------------

- Dodano dwa nowe, konfigurowalne rodzaje wykresów: punktowy Y(X) oraz pudełkowy.

- Dodano mapy OpenStreetMap jako domyślne dla prezentacji nieruchomości na mapie.

- Wybór rodzaju wyświetlanej mapy (drogowa, hybryda, satelita, teren, OpenStreetMap) przeniesiono do menu "Warstwy".

- Ujednolicono format wprowadzania numerów aktów notarialnych.

- Ujednolicono format wprowadzania numeru administracyjnego dla lokali.


-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2017.04.10

-------------------------------------------------------------------------------

- W oknie wprowadzania cen netto/brutto dodano możliwość stosowania wyrażeń arytmetycznych.

- W oknie wprowadzania cen netto/brutto dodano przycisk [x] umożliwiający usunięcie wszystkich wypełnionych wartości (skrót klawiszowy: Ctrl-Del).

- Usunięto błąd uniemożliwiający (w pewnych przypadkach) import aktów notarialnych z formatu PDF.


-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2017.03.10

-------------------------------------------------------------------------------

- Dodano możliwość wyszukiwania transakcji zawierających: zdjęcia, akty notarialne, komentarze.

- Dodano możliwość wskazania pliku w formacie PDF jako źródło aktu notarialnego; wskazany plik PDF zostanie skonwertowany do formatu JPG i umieszczony w albumie.

- Dodano możliwość wprowadzania i analizowania cen brutto (w wybranych grupach systemu Partner).
- Skrócono czas uruchamiania programu Walor w przypadku, gdy wszystkie komentarze do transakcji własnych zostały zaznaczone jako "przeczytane".
- Umożliwiono pobieranie transakcji własnych, przesłanych na serwer systemu Partner, w przypadku nadgrania bazy danych programu Walor jej wcześniejszą wersją.
- Dostosowano wyświetlanie ksiąg wieczystych nieruchomości do zmian wprowadzonych na https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl.


-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2016.10.12

-------------------------------------------------------------------------------

- Wydanie serwisowe usuwające dostrzeżone usterki związane z:

  - dodawaniem i przeglądaniem zrzutów ekranowych jako zdjęcia,

  - automatycznym obracaniem zdjęć,

  - zapamiętywaniem ostatnio używanego folderu ze zdjęciami.


-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2016.10.06

-------------------------------------------------------------------------------

- Wydanie serwisowe usuwające dostrzeżone usterki związane z:

  - obsługą niestandardowego formatu daty,

  - prezentacją imienia i nazwiska sygnatariusza w archiwum komentarzy,

  - działaniem funkcji "Pokaż tylko zaktualizowane transakcje odebrane od momentu wybranego połączenia" w oknie "Historia transmisji".


-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2016.09.12

-------------------------------------------------------------------------------


Zachęcamy do oglądania filmu w trybie pełnoekranowym i jakości HD.


- Dodano zdjęcia aktów notarialnych jako osobną kategorię zdjęć z możliwością dedykowanej konfiguracji zasad wymiany za pośrednictwem systemu Partner.

- Program po uruchomieniu wyświetla okno z nieprzeczytanymi komentarzami do transakcji własnych z możliwością zaznaczenia komentarza jako "przeczytany".

- Umożliwiono wyszukiwanie transakcji po parametrach: "Ilość zdjęć", "Ilość komentarzy", "Czas udostępnienia".

- Do nazwy pliku eksportowanego zdjęcia dodawany jest teraz na początku kolejny, dwucyfrowy numer eksportowanego zdjęcia.

- W oknie "Historia transmisji" zmieniono działanie polecenia: "Pokaż tylko zaktualizowane transakcje odebrane podczas ostatniego połączenia" na: "Pokaż tylko zaktualizowane transakcje odebrane od momentu wybranego połączenia".

Teraz polecenie wyszukuje transakcje, które zostały zmodyfikowane podczas wybranego połączenia i wszystkich następnych, pod warunkiem, że istniały one podczas wybranego połączenia. Oznacza to, że nie są wyszukiwane transakcje, które zostały wprowadzone po dacie wybranego połączenia.

- Usunięto kilka drobnych usterek zgłoszonych przez Użytkowników programu.


-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2016.06.23

-------------------------------------------------------------------------------

- Dostosowano obsługę ksiąg wieczystych do zaktualizowanej strony https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl.

- Usunięto błąd pojawiający się podczas wprowadzania kilku komentarzy w edytorze transakcji.

- W edycji transakcji poprawiono wyszukiwanie adresu na mapie, jeżeli jako nazwę ulicy podano nazwę miejscowości.

- W oknie wyboru sposobu wyszukiwania dubli dodano możliwość wyłączenia kojarzenia po nazwie ulicy i numerze administracyjnym.


-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2016.05.11

-------------------------------------------------------------------------------

- Skorygowano sposób dodawania zdjęć do transakcji; program ustawia teraz zdjęcia zgodnie z kolejnością ich dodawania.

- Do wyceny metodą korygowania ceny średniej dodano możliwość eksportu do Worda opisu sposobu obliczenia wyniku wyceny.

- Obliczenia metodą korygowania ceny średniej wykonywane są teraz z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

- Do wyszukiwania po paramatrach z wartością wiodącą dodano filtr "tylko wiodące" umożliwiający filtrowanie tylko wartości wiodących.

- Wyeliminowano błąd pojawiający się czasami podczas wyszukiwania z zaznaczoną opcją "szukaj puste".


-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2016.04.07

-------------------------------------------------------------------------------

- Dodano możliwośc wyszukiwania po parametrze "Nr administracyjny"; dozwolone jest użycie znaków specjalnych: "*" (zastępuje dowolny ciąg znaków) oraz "?" (zastępuje jeden, dowolny znak).

- Wyeliminowano błąd pojawiający się sporadycznie podczas dodawania zdjęć do transakcji.

 

-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2016.01.21

-------------------------------------------------------------------------------

- Wyeliminowano błąd pojawiający się podczas próby eksportu transakcji po wykonanej transmisji do systemu Partner.

- Możliwe jest teraz zablokowanie przez administratora możliwości dodawania nowych obrębów w określonym powiacie lub ulic w określonym obrębie.

- Wyeliminowano sporadycznie pojawiający się błąd przepełnienia pamięci podczas otwierania okna obliczania liniowego trendu zmian.

- Do menu przycisku zmiany widoków dodano opcję grupowania parametrów.

- Możliwe jest teraz wyszukiwanie po ujemnych wartościach parametrów liczbowych: wpisujemy np.: -1 dla konkrentej wartości, <-1 dla wartości do -1, >-1 dla wartości od -1, -3:-1 dla przedziału domkniętego od -3 do -1.


-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2016.01.21

-------------------------------------------------------------------------------

- Do czynszów dodano parametry: "Stawka roczna", "Zaktualizowana stawka roczna" oraz "Forma władania".

- "Stawka miesięczna" oraz "Stawka roczna" w czynszach są teraz wymagane zamiennie.

 

-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2015.12.18

-------------------------------------------------------------------------------

- Modyfikacja sposobu wprowadzania wartości parametrów PCC/VAT do ceny łącznej; wartość VAT można teraz wpisywać jako wyrażenie arytmetyczne.

- Parametr "Uciążliwości" jest teraz parametrem wielokrotnego wyboru z wartością wiodącą.

- Zmodyfikowano wartości słownikowe dla parametrów: "Przeznaczenie", "Sposób użytkowania", "Program użytkowy", "Pomieszczenie przynależne".

- Poprawiono zachowanie programu w przypadku wystąpienia problemów z dostępem do serwera systemu Partner; program teraz w takiej sytuacji szybciej się uruchamia.

 

-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2015.12.02

-------------------------------------------------------------------------------

- wydanie serwisowe, optymalizujące pobieranie i wczytywanie aktualizacji słowników adresowych

 

-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2015.07.02

-------------------------------------------------------------------------------


Zachęcamy do oglądania filmu w trybie pełnoekranowym i jakości HD.

- Wprowadzono możliwość wprowadzania zmian w słownikach adresowych bez konieczności aktualizacji programu Walor - zmiany adresów pobierane są teraz z serwera systemu Partner.

 

- W okienku "Edycja adresów" (Menu Główne->Adresy->Edycja danych adresowych) dodano możliwość wczytania poprawionych adresów udostępnionych przez administratora systemu Partner.

 

- W oknie "Przeglądanie adresów" (Menu Główne->Adresy->"Przeglądaj bazę adresową") podczas eksportu danych można wybrać, jaki będzie zapisany zakres adresu.

 

- Podczas przeprowadzania obliczeń w wycenie metodą korygowania ceny średniej możliwa jest teraz zmiana cen minilmalnej (w dół) oraz maksymalnej (w górę).

 

- Pdczas przeprowadzania obliczeń w podejściu porównawczym można zmienić wskaźnik używany do obliczeń.

 

- W oknie edycji transakcji dodano opcję umożliwiającą zaznaczenie transakcji jako "prywatna" - spowoduje to, że transakcja nie będzie pojawiać się w oknie "Wyślij wiele transakcji" (Menu Główne->Transakcje->Zaznacz do wysłania transakcje).

 

- Dodano polecenie Menu Główne->Transakcje->Przeglądaj->Pokaż transakcje prywatne, które umożliwia wyświetlenie wszystkich transakcji oznaczonych jako "prywatne".

 

- W oknie edycji transakcji dodano opcję umożliwiającą wyłączenie automatycznej aktualizacji mapy po zmianie adresu nieruchomości (domyślnie automatyczna aktualizacja jest WYŁĄCZONA).

 

- Parametry nieruchomości: długość oraz szerokość geograficzna zostały dodane jako ostatnie do widoku pełnego, umożliwia to ich uwzględnienie na wydrukach oraz w eksporcie.

 

- Poprawiono pisownię "Skarb Państwa" na duże pierwsze litery.

 

-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2015.03.20

-------------------------------------------------------------------------------


Zachęcamy do oglądania filmu w trybie pełnoekranowym i jakości HD.


- podczas edycji transakcji, możliwe jest automatyczne pobieranie parametrów transakcji z warstw mapy (zależnie od lokalizacji nieruchomości i dostępności warstw)


-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2014.12.12

-------------------------------------------------------------------------------


 


Zachęcamy do oglądania filmu w trybie pełnoekranowym i jakości HD.

- przywrócono możliwość wygenerowania funkcji Gauss'a w dodatkowym, osobnym oknie. Wykres w tym oknie, jest generowany w oparciu o wskaźnik cenowy wybrany w przycisku "Opcje obliczeń", który dostępny jest w pasku narzędziowym listy transakcji.

 

- poprawiono problem z odświeżaniem wartości wyceny, po jej otwarciu w oknie "Archiwum wycen".

 

- w oknie "Co nowego", opisującym modyfikację w poszczególnych wersjach aplikacji, dołożono link do filmu przedstawiającego zmiany, w przypadku kiedy został on przygotowany dla danej wersji.

 

- w momencie stwierdzenia zbyt niskiej wersji programu podczas łączenia z serwerem systemu Partner pokazywane jest okno automatycznej aktualizacji.

 

- możliwość samodzielnego zmodyfikowania przez użytkownika położenia nieruchomości na mapie. Użytkownik, podczas wprowadzania/edycji transakcji możne przeciągnąć ikonę nieruchomości
w inne miejsce lub wpisać nowe współrzędne geograficzne.

 

- usprawniono sprawdzanie poprawności dla pola "Udział w nieruchomości wspólnej".

 

- podczas przeglądania danych, w polu numer księgi wieczystej, w przypadku wprowadzenia go
w nowym formacie, pojawia się informacja dodatkowa 
o wydziale sądu wieczystoksięgowego.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2014.11.27

-------------------------------------------------------------------------------

 


Zachęcamy do oglądania filmu w trybie pełnoekranowym i jakości HD.

- poprawki w słownikach adresowych na poziomie powiatów oraz miast/gmin

 

- całkowicie nowe okno "Archiwum komentarzy do transakcji", umożliwiające

  bezpośredni dostęp do wszystkich komentarzy, jakie zostały wprowadzone

  w ramach grupy. Okno udostępnia następujące możliwości:

   - wyszukiwanie po treści komentarza i Sygnatariuszu wprowadzającym,

   - szybkie odfiltrowywanie komentarzy własnych i do własnych transakcji,

   - podgląd wszystkich szczegółowych informacji o komentarzu,

   - szybki podgląd wszelkich informacji o transakcji, której dotyczy komentarz.

 

- zmodyfikowane a przez to bardziej funkcjonalne okno "Archiwum wycen",

  umożliwiające zbiorcze przeglądanie informacji o utworzonych wycenach, we

  wszystkich podejściach. Okno udostępnia następujące udogodnienia:

   - otwiera się w trybie nieblokującym dostępu do innych okien i funkcji

     aplikacji,

   - umożliwia wyszukiwanie wycen po nazwie i opisie,

   - udostępnia informacje szczegółowe o wycenie, takie jak data utworzenia

     i ostatniej modyfikacji, użytkownik tworzący, szczegóły obliczeń,

     w prawej części okna, dla wybranej wyceny na liście,

   - umożliwia szybką prezentację lokalizacji wszystkich transakcji, które

     stanowiły materiał porównawczy dla utworzonej wyceny, na mapie Google

 

- całkowicie nowe okno, prezentujące wszystkie szczegółowe informacje

  o wybranej transakcji, wraz ze ew. komentarzami, zdjęciami, dokumentami,

  itp., które można otworzyć przyciskiem "Pokaż szczegóły wybranej transakcji

  w nowym oknie", dostępnym w oknach prezentujących listę transakcji.

  Aplikacja umożliwia otwarcie kilku okien tego typu dla różnych transakcji.

  Okna mogą dowolnie zmieniać swój rozmiar oraz mogą być maksymalizowane, np. w celu wygodniejszego przejrzenia Księgi Wieczystej nieruchomości.

 

- możliwość wyboru wskaźnika, czyli pola cenowego, stanowiącego podstawę do

  obliczeń: rozkładu Gaussa, statystyk, skali barwnej cen oraz trendu zmian

  cen, dostępna za pomocą nowego przycisku "Opcje obliczeń", widocznego

  w oknach prezentujących listę transakcji oraz w oknie "Trend zmian cen".

  Nowy przycisk udostępnia również opcję "Uwzględniaj datę umowy

  przedwstępnej", której zaznaczenie powoduje, że w przypadku wypełnienia pola

  "Data umowy przedwstępnej", w danych transakcji, data ta stanowi podstawę do obliczeń cen zaktualizowanych oraz wyznaczania trendu zmian cen.

 

- rozbudowa paska ikon dla głównego okna aplikacji o przyciski, pojawiające

  się na nim w momencie otwierania kolejnych okien, które służą do szybkiego

  przełączania się pomiędzy nimi

 

- nowe funkcje związane z obsługa map:

   - możliwość wyświetlenia na mapie dodatkowych warstw informacyjnych

     pochodzących z plików w formacie KML/KMZ

   - możliwość zaznaczania transakcji na liście na podstawie punktów mapy

     objętych dowolnie narysowanym obszarem

 

- możliwość wyszukiwania po zanegowanym adresie. Umożliwia to wyszukiwanie

  typu: "Szukaj w Katowicach ale NIE w Katowicach Ligocie"

 

- możliwość pominięcia poziomu adresowego podczas wyszukiwania po adresie

 

- możliwość filtrowania ulic po dowolnej części nazwy podczas wyszukiwania po

  adresie

 

- zakładki z informacjami dodatkowymi, jeżeli coś na nich jest, są teraz

  wyróżniane czerwonym kolorem

 

- dodano możliwość eksportu zdjęć do wskazanego foldera

 

- usunięto ograniczenie 3000 transakcji podczas obliczeń trendu zmian

  oraz funkcji Gaussa

 

- wszędzie, gdzie na wykresach transakcje prezentowane są jako punkty wykresu,

  umożliwiono bezpośrednie przejście z wykresu do wskazanej transakcji w bazie

  danych

 

- przy ustalaniu kryteriów dla parametrach wielokrotnego wyboru, program

  domyślnie ustawia warunek użyty podczas poprzedniego wyszukiwania po danym parametrze

 

- dodano zakładkę podglądu księgi wieczystej w okienku wprowadzania nowej /

  edycji transakcji

 

- dodano automatyczne wyliczanie cyfry kontrolnej w numerze księgi wieczystej

  (jeżeli jej nie podano)

 

-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2013.07.16

-------------------------------------------------------------------------------

- w oknie opcji programu, w sekcji "Transakcje->Przeglądanie" dodano, domyślnie włączone ustawienie "Kolor zależny od wartości wskaźnika (zgodnie z legendą)", zmieniające sposób kolorowania kolumny statusowej na liście transakcji

 

- w oknie z listą transakcji dodano pionową legendę określającą sposób kolorowania kolumny statusowej na liście transakcji oraz kolor transakcji na mapie

 

- zmiany w prezentacji transakcji na Google Maps:

  - zwiększono limit transakcji jednocześnie wyświetlanych na mapie do 250

  - zaznaczone transakcje (więcej niż jedna) wyświetlane są na mapie jako

    barwne punkty, kolor odpowiada wartości wskaźnika (domyślnie:

    zaktualizowana cena mkw), zgodnie z wyświetlaną legendą

 

  - kliknięcie na transakcji prezentowanej na mapie powoduje wyświetlenie

    podglądu zdjęć z systemu Google Street View (o ile dana lokalizacja jest

    objęta tym systemem)

 

- wyeliminowano podział na zakładki "Parametry podstawowe" i "Parametry zaawansowane" w oknie ustalania kryteriów dla wyszukiwania transakcji. Lista wszystkich parametrów dla wybranego widoku, jest teraz dostępna, poniżej listy parametrów najczęściej używanych.

 

- zmiana sposobu prezentacji listy transakcji w oknach tworzenia wycen w podejściu porównawczym. Obecnie sposób prezentacji jest identyczny jak w pozostałych miejscach programu, co pozwala, dla transakcji wybranych do wykonania wyceny, na dostęp do następujących funkcjonalności:

  - podgląd: komentarzy, opisów, zdjęć i dokumentów, dla wybranej transakcji

  - dostęp do KW nieruchomości oraz możliwość naniesienia lokalizacji

    wybranych transakcji na mapie

  - możliwość wykonania dodatkowych obliczeń i statystyk

 

- modyfikacja sposobu obliczania wyceny metodą korygowania ceny średniej. Dodatkowa opcja "Współczynnik średni", umożliwiająca zmianę sposobu wyznaczania wartości współczynnika średniego. W ramach dodatkowej opcji dostępne są następujące możliwości wyboru:

  - środek zakresu - dotychczasowy sposób obliczania, gdzie wartość

    współczynnika średniego, stanowi połowę dostępnego zakresu

  - proporcjonalnie do ceny średniej - wartość współczynnika średniego, jest

    ustalana w dostępnym przedziale zakresu w sposób proporcjonalny, do

    usytuowania ceny średniej próbki transakcji w przedziale pomiędzy ceną

    minimalną a maksymalną. W przypadku cechy o 4 stanach, określany jest

    pomocniczy współczynnik średni a następnie wyznaczone są współczynniki

    nieskrajne w sposób proporcjonalny do usytuowania ceny średniej próbki

    transakcji

  - proporcjonalnie do ceny średniej i 2/3 - sposób obliczeń identyczny jak

    w powyższej opcji z tą różnicą, że w przypadku cechy o 4 stanach,

    współczynniki nieskrajne wyznacza się z zachowaniem stałej proporcji

    1/3 i 2/3.

 

  Dwie ostatnie możliwości są dostępne w przypadku, kiedy wszystkie cechy

  wybrane do wyceny, mają dostępne, co najwyżej 4 wartości.

 

- umożliwiono dołączanie komentarzy do eksportowanych transakcji

 

- do programu użytkowego nieruchomości lokalowych dołożono opcję "garaż"

 

- umożliwiono wklejanie zdjęć ze schowka systemowego

 

- umożliwiono wyszukiwanie w parametrach z tzw. "wartością wiodącą" dokładnie określonego wpisu

 

- poprawiono przerysowywanie wykresów po ponownym przeliczeniu danych na zakładce "statystyki"

 

-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2013.01.02

-------------------------------------------------------------------------------

 

- całkowicie nowy rodzaj katalogowanych danych - służebność przesyłu. W ramach nowego rodzaju transakcji, użytkownik ma udostępnione analogiczne, jak dla pozostałych rodzajów danych, następujące możliwości:

 

  - wprowadzanie, wyszukiwania, eksportowanie i drukowania transakcji

  - wymiana danych z wykorzystaniem systemu Partner (*)

 

- możliwość wymiany zdjęciami pomiędzy użytkownikami należącymi do grupy obsługiwanej w ramach systemu Partner (*)

 

- wyeliminowanie problemów związanych z kopiowaniem danych wyceny, które mogą się pojawić w przypadku posiadania ich dużej ilości w bazie programu(***)

 

- dodatkowa opcja "Bez grupowania" dostępna w liście wyboru "Grupuj transakcje w przedziale" w oknie wyznaczania trendu wzrostu, umożliwiająca obliczenie wartości trendu bez grupowania danych transakcji w określonym przedziale czasu. Wykres analizy trendu dla tej opcji prezentowany jest w postaci tzw. "chmury punktów", gdzie każdy z punktów oznacza transakcje, jaka brała udział w wyznaczaniu wartości trendu.

 

- dodatkowa opcja dostępna w oknach poprzedzających wydruk i eksport danych wyceny, umożliwiająca określenie dokładności zaokrąglenia wartości zakresu współczynników dla poszczególnych cech rynkowych. Zwiększenie dokładności z 2 do 4 miejsc po przecinku, umożliwi pozbycie się ewentualnej różnicy w sumie zakresów cząstkowych i sumie łącznej, która ma jednak jedynie wizualny charakter.

 

- zmiana sposobu wyświetlania zakładek znajdujących się w prawej części okien prezentujących listę transakcji. Z uwagi na powiększenie ilości dostępnych funkcji, tytuły pojawiają się teraz w formie podpowiedzi w momencie najechania kursorem myszy na odpowiednią zakładkę, a zamiast nich prezentowane są odpowiednie ikony.

 

- skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie czynności i obliczeń dla funkcji dostępnych na zakładce "Statystyki"

 

- moduł automatycznej aktualizacji programu. Jedno kliknięcie w oknie informacji o dostępnej aktualizacji wystarcza na pobranie nowej wersji oraz rozpoczęcie procesu aktualizacji programu.

 

- rozbudowa zakładki "Statystyki" dostępnej w lewej części okien prezentujących listę danych transakcyjnych w zakresie:

 

  - rozszerzenia parametrów dostępnych w wyniku analizy wybranej próbki danych transakcyjnych o takie wartości jak: dolny kwartyl, mediana, górny kwartyl, rozstęp, rozstęp ćwiartkowy, asymetrycznośc, kurtuoza

  - naniesienia na wykres rozkładu normalnego dodatkowych informacji, takich jak: kwartyl dolny, mediana, kwartyl górny. Wizualizacja zakresów cenowych na osi X oraz ilości danych w tych zakresach w postaci słupków, do których odnosi się skala na osi Y. Ilość zakresów ustalona jest, jako pierwiastek kwadratowy z ilości wszystkich próbek, jednak nie więcej aniżeli 20.

 

-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2012.02.08

-------------------------------------------------------------------------------

 

- poprawiono błąd związany ze zmianą szerokości kolumny na liście transakcji w oknach wycen w podejściu porównawczym

 

- usprawnienia związane z eksportem transakcji do programu Microsoft Excel

 

-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2012.01.30

-------------------------------------------------------------------------------

 

- dalsza optymalizacja czasu wykonania transmisji do serwera systemy

  Partner (*). Elementy poddane optymalizacji:

 

  - wczytywanie małych ilości danych transakcji (poniżej 1000 sztuk), które do tej pory na bazach z duża ilością danych dokonywało się stosunkowo wolno

  - oznaczanie transakcji w lokalnej bazie jako usunięte, na podstawie informacji pobranych z serwera

  - wczytywanie nowych danych adresowych

 

- dodatkowa informacja na wydruku wyceny metodą korygowania ceny średniej, dotycząca zaokrąglania wyników pośrednich obliczeń.

 

-------------------------------------------------------------------------------
Walor 3 wersja: 2012.01.10
-------------------------------------------------------------------------------


- optymalizacja czasu wykonania transmisji do serwera systemy Partner (*). W chwili obecnej, pełny czas wykonania typowej transmisji w której wysyłanych  jest maksymalnie kilkadziesiąt i odbieranych kilkaset transakcji, powinien wynosić od 30 sekund do 3 minut w zależności od posiadanej ilości transakcji w bazie. Elementy poddane optymalizacji:

- pobieranie danych z serwera systemu

- wczytywanie danych adresowych

  - wczytywanie komunikatów z systemu, które do tej pory przy dużej ilości komentarzy do transakcji, jak i samych transakcji dokonywało się nierzadko w czasie ponad 20 minut. Obecnie proces ten, dla takiego przypadku, skrócono do około 40 sekund.

  Szacunkowe czasy przetwarzań zostały podane dla komputera z procesorem 2GHz, pamięcią 1GB, wykorzystującego łącze o przepustowości 1Mb.


-------------------------------------------------------------------------------
Walor 3 wersja: 2011.11.07
-------------------------------------------------------------------------------

- poprawa eksportu danych w postaci tabelarycznej dla eksportów wycen do
  programu Microsoft Word,
 

- dodatkowe opcje dla eksportu danych transakcji do programu Microsoft Excel,
związane z eksportowaniem pól numerycznych, które wprowadzono w postaci
wyrażenia matematycznego:

   - "Wartości oryginalne dla pól numerycznych jak informacja dodatkowa" -
   wyrażenie matematyczne jest dołożone w nawiasie do wartości przeliczonej,

   - "Wartości oryginalne dla pól numerycznych jako formuła" - wyrażenie
   matematyczne jest eksportowane w postaci formuły programu Microsoft Excel,

  - wyeliminowanie problemów związanych z drukowaniem i zmianą widoków w oknie "Wydruk transakcji",

- usprawnienia odczytu daty z plików podczas dodawania zdjęć do transakcji


-------------------------------------------------------------------------------
Walor 3 wersja: 2011.10.04
-------------------------------------------------------------------------------


- nowy moduł aplikacji, umożliwiający przejęcie obsługi danych transakcji wprowadzonych przez inne biuro, zarejestrowane w systemie Partner w ramach tej samej grupy (*). W ramach modułu udostępniona została następująca funkcjonalność:

   - możliwość modyfikacji wszystkich parametrów przejętej transakcji, tak jak
   jest to dostępne dla transakcji własnej wraz z opcją udostępnienia takiej
   transakcji na serwer systemu Partner

   - możliwość usunięcia przejętej transakcji z rozpropagowaniem tej informacji
   do innych Sygnatariuszy pracujących w ramach tej samej grupy

   - dodatkowa pozycja "Pokaż transakcje przejęte" dostępna w menu    "Transakcje -> Przeglądaj", umożliwiająca szybki dostęp do wszystkich    przejętych transakcji

   - dodatkowa opcja "Przejęte" dostępna podczas definiowania kryteriów
   wyszukiwania dla parametru "Pochodzenie transakcji"

   - oznaczenia przejętych transakcji osobnym kolorem w kolumnie statusowej
   podczas prezentacji danych w postaci listy. Możliwość zmiany koloru jest
   dostępna w ustawieniach programu

- skrócenie czasu uruchamiania aplikacji

- usprawnienia odczytu daty z plików podczas dodawania zdjęć do transakcji

-------------------------------------------------------------------------------
Walor 3 wersja: 2011.08.23
-------------------------------------------------------------------------------


- usprawnienia w eksporcie transakcji do programu Microsoft Excel umożliwiające wykorzystanie dodatkowych opcji ustawień dla widoków

- optymalizacja procesu dodawania i usuwania danych ze schowka

- korekta błędnie wprowadzonych wpisów słownikowych

- usprawnienia w sposobie definiowania kryteriów adresowych dla wyszukiwania
danych transakcji

-------------------------------------------------------------------------------
Walor 3 wersja: 2011.05.05
-------------------------------------------------------------------------------


- zmiany w formułach matematycznych dotyczących wyznaczania wartości trendu zmian cen oraz formułach wykorzystywanych w aktualizowaniu cen
transakcyjnych wyliczonym trendem. Dokładny opis zmian jest dostępny w
pomocy do aplikacji.

- modyfikacja sposobu określania parametrów adresowych podczas definiowania
kryteriów wyszukiwania transakcji, umożliwiająca wprowadzania wartości dla
pola bez ustalania wartości dla pól nadrzędnych. Aby wyszukać transakcje
dotyczące lokali na ulicy Jagiellońskiej w Katowicach wystarczy ustalić
kryteria dla parametrów "Miasto/Gmina" oraz "Ulica" bez konieczności
wprowadzania wartości w pozostałych polach takich jak "Powiat" czy "Obręb.

- uporządkowanie części wartości słownikowych dla parametrów transakcji które uznano za niepoprawne lub przestarzałe

   - ukrycie tego typu wpisów na listach słownikowych dostępnych podczas
   wprowadzania nowej transakcji

   - oznaczanie tego typu wpisów kolorem czerwonym na liście dostępnej w  oknie "Słownik parametrów transakcji"

Wpisy o których mowa są w dalszym ciągu dostępne podczas definiowania
parametrów wyszukiwania transakcji oraz podglądu ich danych

- nowy widok "Parametry systemowe" dostępny w każdym typie transakcji

- dodatkowa opcje na liście dostępnej po rozwinięciu przycisku wyboru widoku
do wyświetlania transakcji umożliwiające ukrycie w aktualnie wybranym widoku
pól systemowych i pól będących cechami rynkowi

   - rozbudowa słownika dla parametrów:
   - "Rodzaj użytku"
   - "Przeznaczenie w planie"
   - "Uciążliwości"
   - "Instalacje"
   - "Sposób użytkowania"

- wyeliminowano problem z wyszukiwaniem ulicy zawierającej w nazwie znak apostrofu


-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 3 wersja: 2011.01.18
-------------------------------------------------------------------------------


- optymalizacja szybkości działania programu zwłaszcza w przypadku posiadania
  dużej ilości danych transakcji i / lub pracy na systemie Windows 7

- poprawa obsługi pola "Ilość miejsc na samochód" w transakcjach lokalowych

- wyeliminowanie problemu z eksportem danych transakcji do programu
  Microsoft Excel w wersji 2010 objawiającego się niepoprawną prezentacją
  parametrów typu datowego


-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 3 wersja: 2010.07.12
-------------------------------------------------------------------------------


- Okno "Co nowego w programie Walor" jest uruchamiane automatycznie po
  starcie programu i zalogowaniu się użytkownika jeśli wersja aplikacji została
  zaktualizowana od czasu jego ostatniego logowania

- dodatkowe ustawienie w oknie opcji programu umożliwiające uruchomienie
  okna ustawień drukarki przed wydrukiem

- skrócenie czasu wykonania eksportu danych transakcji do programu Microsoft
  Excel i pliku w formacie *.csv.

- usunięcie problemu z edycją wartości dla pól przechowujących numery KW

- możliwość ukrycia podpowiedzi dla parametrów w oknie edycji transakcji  

- ukrycie części pól systemowych podczas prezentacji oraz ustalania kryteriów
  wyszukiwania transakcji

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 3 wersja: 2010.05.11
-------------------------------------------------------------------------------


- uodpornienie programu na problemy z odczytem ustawień regionalnych
  w niektórych wersjach systemu Windows 7 objawiające się niepoprawną
  prezentacją danych typu numerycznego i datowego

- rozbudowa słowników dla następujących parametrów transakcji:
  - "Szczególne warunki sprzedaży"
  - "Wynajmowany obiekt"

- dodatkowy przycisk "Kopiuj do schowka" w oknie eksportu danych transakcji
  umożliwiający skopiowanie danych przeznaczonych do eksportu bezpośrednio
  do systemowego schowka

- opcja umożliwiająca zawijanie wierszy w treści przeglądanego komentarza do
  transakcji


- usprawnienia w module zdjęć do nieruchomości:
  - poprawiono domyślną kolejność załadowania zdjęć w przypadku wskazania
    ich większej liczby
  - aplikacja zapamiętuje domyślny folder z jakiego ostatnio pobierano zdjęcia


---------------------------------------------------------
Walor 3 wersja: 2010.03.09
---------------------------------------------------------


- ukrycie parametrów reprezentujących cechy rynkowe na liście pól dostępnych
  w oknie wprowadzania i modyfikacji danych transakcji. Możliwość sterowania
  widocznością powyższych parametrów jest dostępna w postaci opcji w
  ustawieniach programu.

- rozbudowa sprawdzania poprawności danych dla wprowadzanych transakcji
  o następujące parametry:
  - "Data umowy przedwstępnej / warunkowej"
  - "Do kiedy w UW"
  - "Sprzedaż udziału" i "Ułamek nabywanego prawa" 
  - dodatkowo dla wszystkich parametrów opisujących ceny i powierzchnie,
    wymagana jest konieczność uzupełniania wartością większa lub równą 1

- rozwiązano problem z odczytem kryteriów wyszukiwania dla transakcji w
  których użyto opcji "szukaj puste" lub "zaneguj"
- dołożenie nowych parametrów do opisu transakcji, wraz z ewentualnymi
  wpisami słownikowymi:
 - wszystkie typy transakcji za wyjątkiem czynszów
   - "Sprzedający komentarz"
   - "Kupujący komentarz"
   - "Zakup z kredytem"
 - transakcje zabudowane
   - "Powierzchnia zabudowy [mkw]"
 - transakcje gruntowe
   - "Pierwokup ANR/gmina"
   - "Droga dojazdowa"

- rozbudowa słowników dla następujących parametrów transakcji:
   - "Szczególne warunki sprzedaży"
   - "Instalacje"
   - "Warunki geotechniczne"
   - "Uciążliwości"
   - "Rodzaj użytku"

- rozbudowa funkcjonalności programu dla czynszów o następujące elementy
  ukierunkowana pod kątem tworzenia na ich podstawie wycen w podejściu
  porównawczym:
 - predefiniowane cechy rynkowe i ich wartości
 - możliwość wyznaczania trendu wzrostu w oparciu pola "Stawka miesięczna
   (za mkw)" oraz "Data umowy"
 - pola wyliczeniowe "Zaktualizowana stawka miesięczna (za mkw)" stanowiące
   wskaźnik cen dla tworzenia wycen, udostępniające możliwość aktualizowania
   cen w oparciu o wyznaczony trend wzrostu
 - udostępnienie pełnej funkcjonalności zakładki "Statystyka" umożliwiającej
   utworzenie wykresu rozkładu normalnego dla listy próbek oraz wyliczenie
   podstawowych informacji statystycznych
 - możliwość tworzenia wyceny metodą skorygowanej ceny średniej
 - możliwość tworzenia wyceny metodą porównywania parami

- rozbudowa funkcjonalności wycen w podejściu dochodowym o następujące
  elementy:
 - możliwość wskazania wyceny utworzonej na danych czynszowych w
   podejściu porównawczym jako wartości dla pola "Czynsz brutto" podczas
   definiowania parametrów czynszów
 - nowe pole wyliczeniowe "Współczynnik kapitalizacji"
 - nowe pole "Wydatki operacyjne (zbiorczo)" umożliwiające opisanie wydatków
   zbiorczo dla całej nieruchomości bez konieczności definiowania ich osobno
   dla każdego produktu
 - podręczny "kalkulator" umożliwiający wyznaczenie wartości dla powyższego
   pola w oparciu o takie elementy jak: podatki od nieruchomości,
   koszty ubezpieczenia, koszty zarządu itp.
 - zmiany w terminologii

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 3 wersja: 2009.11.30
-------------------------------------------------------------------------------


- zmieniono sposób eksportu danych transakcji do programu Microsoft Excel
  zapobiegając problemom kompatybilnościowym związanym z różnicami wersji

- rozwiązanie problemu wczytywania dużej ilości danych podczas wykonywania
  transmisji do serwera systemy Partner objawiający się komunikatami:
  "Temporary table resource limit." lub "General SQL error. Out of Memory." (*)

- rozbudowa parametrów czynszów o dodatkowe pole: "Data aktualności czynszu"

- rozbudowa słowników dla parametrów transakcji

  - Transakcje zabudowane pole "Sposob użytkowania":
    - "warsztat usługowy"

  - Transakcje lokalowe pole "Stan techniczny"
    - "do remontu kapitalnego"
    - "do bieżącej konserwacji"

- opcjonalna możliwość numerowania danych na wydruku listy transakcji

- dodatkowa belka informacyjna w oknie wprowadzania danych transakcji 

- poprawiono sporadyczny problem z zapisem modyfikowanej wyceny w podejściu kosztowym metodą DCF

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 3 wersja: 2009.02.18
-------------------------------------------------------------------------------


- dołożono możliwość prezentacji parametrów transakcji w kolejności
  alfabetycznej

- usprawnienia w eksporcie danych transakcji do pliku tekstowego i programu
  Microsoft Excel

- automatyczne zapamiętywanie i odtwarzanie widoków podczas pracy z danymi
  transakcji w zależności od wykonywanej czynności, jeśli nie korzystamy
  z opcji określania widoków domyślnych

- rozbudowa modułu WalorMap o następujące możliwości:

  - skopiowanie aktualnie otwartej mapy do schowka

  - zapis aktualnie otwartej mapy do pliku graficznego w formacie *.bmp lub
  *.jpg

  - możliwość ukrycia elementów kontrolnych na mapie (lista obiektów POI,
  podziałka, przycisk skalowania, itp.) 

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 3 wersja: 2009.01.07
-------------------------------------------------------------------------------

- zawiera całkowicie nowy element programu - moduł WalorMap w wersji BETA,
  umożliwiający:

  - automatyczną lokalizację na mapie adresu wprowadzanej transakcji

  - automatyczną lokalizację wybranej lub zaznaczonych transakcji (łącznie)
  w oknach prezentujących dane transakcyjne w postaci listy, korzystając
  z zakładki "Mapy"

  - dodatkowe oznaczenie obiektów typu POI (punkt użyteczności publicznej),
  takich jak szkoły, sklepy, kina itp., znajdujących się w pobliżu
  prezentowanej lokalizacji

- poprawki kompatybilnościowe umożliwiające bezproblemową aktualizację
  programu z wersji 1

- rozbudowa schowka o możliwość zbiorczego opróżniania dla określonego typu
  transakcji

 

-------------------------------------------------------------------------------

  Walor 3 wersja: 2008.11.04
-------------------------------------------------------------------------------

- wyeliminowanie problemu objawiającego się brakiem parametrów wyliczeniowych transakcji podczas ich prezentacji w postaci listy

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 3 wersja: 2008.10.31
-------------------------------------------------------------------------------

- usprawnienia w zapisie indywidualnych ustawień aplikacji dla użytkownika

- poprawki w zakresie sortowania danych podczas eksportu transakcji do pliku
  tekstowego oraz programu Microsoft Excel

- poprawa wczytywania danych transakcji z serwera systemu Partner (*)

- automatyczna synchronizacja udostępnionych transakcji własnych z serwerem
  systemu Partner (*)

- automatyczne informowanie o nowych wersjach programu Walor

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 3 wersja: 2008.07.17
-------------------------------------------------------------------------------

- usunięcie błędu dotyczącego nieprawidłowej wartości w polu
  "gl_trans_edt.val", pojawiającego się sporadycznie podczas aktualizacji
  programu z wersji starszej niż 2008.06.18

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 3 wersja: 2008.07.15
-------------------------------------------------------------------------------

- usunięcie błędu podczas edycji czynszów związanego z brakiem parametru
  "Notariusz"

- usunięciu błędu pojawiającego się czasami podczas wyszukiwania z zaznaczoną
  opcją "Szukaj puste"

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 3 wersja: 2008.07.03
-------------------------------------------------------------------------------

- możliwość ustanowienia podwójnego podłączenia do bazy danych aplikacji
  celem przyspieszenia obsługi dostępu do dużej ilości danych transakcji
  jednocześnie (***)

- wyeliminowanie sporadycznego błędu z ustawianiem daty podczas ustalania
  kryteriów wyszukiwania transakcji

- usprawnienia i zmiany w zapisie indywidualnych ustawień aplikacji dla
  użytkownika

- poprawienie błędu polegającego na nieeksportowaniu zawartości pola
  "Przeznaczenie w planie" do pliku tekstowego i programu Microsoft Excel

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 3 wersja: 2008.06.18
-------------------------------------------------------------------------------

- zmiany w eksporcie danych transakcji do pliku tekstowego oraz programu
  Microsoft Excel

  - możliwość eksportu danych użytkownika który wprowadzał transakcję

  - możliwość eksportu danych Sygnatariusza który wprowadzał transakcję (*)

  - dostępność okna z wyborem dodatkowych parametrów eksportu transakcji także
  z poziomu listy transakcji widocznej w oknie tworzenia wycen

- w oknie ustalania kryteriów wyszukiwania transakcji podczas zmiany rodzaju
  transakcji istnieje możliwość określenia zakresu ustalonych parametrów jakie
  mają pozostać aktywne dla wybranego rodzaju

- rozbudowa słowników dla parametrów transakcji

- nowe okno aplikacji umożliwiające podgląd danych transakcji jakie zostały
  usunięte z bazy danych programu

- poprawiono sporadyczny problem objawiający się nieprzywracaniem stanu
  zaznaczenia transakcji na liście po wykonaniu operacji aktualizacji cen

- usprawniono przeliczanie statystyk dostępnych na zakładce "statystyka"
  w oknie prezentującym listę transkacji

- rozbudowanie parametru "Notariusz" o automatyczne budowanie słownika
  na podstawie wprowadzanych wartości, którego dane są dostępne do wyboru
  podczas wprowadzania transakcji

- zmiana typu parametrów transakcji z wyboru na wielokrotnego wyboru
  z możliwością ustalenia wartości wiodącej dla parametrów:

  - przeznaczenie w planie

  - pomieszczenie przynależne

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 3 wersja: 2008.05.21
-------------------------------------------------------------------------------

- dołożenie do treści email'a wysyłanego do osoby która wprowadziła transakcję
  informacji o podstawowych parametrach transakcji (data, adres, numer
  sieciowy)

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 3 wersja: 2008.04.21
-------------------------------------------------------------------------------

- pobieranie informacji o widokach parametrów transakcji z serwera systemu
  Partner umożliwiające personalizowanie parametrów transakcji dla
  użytkowników pracujących w obrębie grup (*)

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 3 wersja: 2008.04.14
-------------------------------------------------------------------------------

- rozszerzenie parametrów wyszukiwania transakcji o pola:

  - "Użytkownik wprowadzający"
  - "Sygnatariusz wprowadzający" (*)

  umożliwiające dostęp do transakcji wprowadzonych przez określone osoby

- wyeliminowano problem z zapisem pól, po których najczęściej dokonywane jest
  wyszukiwanie transakcji, który pojawiał się w pracy wieloużytkownikowej.

- wyeliminowano problem z importem plików zawierających transakcje własne

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 3 wersja: 2008.03.17
-------------------------------------------------------------------------------

- usunięto błąd: "Program Walor nie może być uruchomiony! Ścieżka do katalogu
  roboczego programu musi wskazywać na lokalizację głównego pliku aplikacji."
  pojawiający sie podczas uruchamiania programu w systemie Windows 98

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 3 wersja: 2008.02.22
-------------------------------------------------------------------------------

Prapremiera najnowsze wersji programu Walor - wersja 3.

Wersja zawiera następujące poprawki:

- opcjonalna możliwość zmiany platformy bazdodanowej na jeden z serwerów
  bazodanowy z rodziny MS SQL Server:

  - SQL Server 2000 lub SQL Server 2005 - wersje płatne zalecane do pracy
  przy większej liczbie stanowisk

  - MSDE 2000 lub SQL Server Express Edition - wersje darmowe przeznaczone
  do pracy jednostanowiskowej

  Przejście na nową platformę bazodanową podnosi szybkość, stabilność a przede
  wszystkim bezpieczeństwo danych przechowywanych w aplikacji.

- lifting graficzny okna głównego programu z całkowicie nowymi elementami
  takimi jak:

  - belka przycisków najczęściej używanych funkcji

  - pasek statusowy

  - nowa ikona aplikacji

- poprawki kompatybilnościowe w eksporcie danych do programu Microsoft Word
  w związku z pojawieniem się programu i pakietu Microsoft Office w najnowszej
  2007 wersji

- nowe zbiorcze okno podglądu parametrów transakcji typu słownikowego oraz
  dostępnych wpisów dla nich

- opcjonalne wprowadzenie możliwości obliczania cen zaktualizowanych
  (stanowiących podstawę do wyliczania rozkładu normalnego, sporządzania wycen)
  w oparciu o wartość w polu "Data umowy przedwstępnej" jeśli jest ona ustalona
  datą wcześniejszą niż data transakcji.

- dołożenie nowych parametrów opisujących transakcje oraz
  ewentualnych wpisów słownikowych dla nich

  - wszystkie typy
  - "PCC" (podatek od czynności cywilno-prawnych) wartość w polu powiązana
  z polem "Vat do ceny łącznej"

- możliwość dodatkowego zawężenia danych transakcji podczas ustalania kryteriów
  wyszukiwania o odfiltrowanie jedynie danych własnych, importowanych lub
  pochodzących z systemu PARTNET w oparciu o pole "Pochodzenie transakcji"

- nowe okno prezentujące zbiorcze informacje o bazie danych programu i jej
  zawartości, takie jak (***):

  - rodzaj i wersja silnika bazy danych

  - lokalizacje i rozmiar plików bazy danych

  - dane rejestracyjne firmy

  - ilości danych transakcji poszczególnych typów z podziałem na własne i obce

  - ilości sporządzonych wycen poszczególnych typów

  - najświeższe z dat uruchomień programu, wprowadzania transakcji i
  sporządzania wycen

- podczas dodawania zdjęć do transakcji, data wykonania zdjęcia pobierana jest
  z danych EXIF zapisanych wewnątrz pliku z obrazem

- zmiana widoku podczas edycji transakcji nie powoduje już zlikwidowania
  pogrubienia czcionki w zmodyfikowanych parametrach

- w oknie wyszukiwania transakcji, dla parametrów typu "data", można teraz
  kryteria wyszukiwania wpisywać przy pomocy klawiatury, podobnie jak ma
  to miejsce przy parametrach typu "liczba"

- całkowicie zablokowano możliwość wprowadzenia transakcji z parametrami
  powodującymi błędy dzielenia przez zero w polach wyliczeniowych

- w opcji "Wyszukuj transakcje nie starsze niż" dodano możliwość określenia
  konkretnej daty granicznej

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 2 wersja: 2007.05.02
-------------------------------------------------------------------------------

- poprawienie błędu uniemożliwiającego w niektórych przypadkach utworzenie
  widoku własnego 

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 2 wersja: 2007.04.23
-------------------------------------------------------------------------------

- drobne poprawki funkcjonalne w modułach importu i eksportu zdjęć do
  transakcji

- wyeliminowano pojawiający się sporadycznie błąd podczas wprowadzania
  transakcji opatrzony komunikatem "Niepoprawne dane do wyszukiwania"

- rozbudowa parametrów transakcji o dodatkowe pola:

  - transakcje zabudowane:
  - "Budowle"
  - "Data umowy przedwstępnej/warunkowej"

  - transakcje lokalowe:
  - "Rodzaj budynku"
  - "Funkcjonalność"
  - "Miejsce na samochód"
  - "Data umowy przedwstępnej/warunkowej"

  - transakcje gruntowe:
  - "Kształt działki"
  - "Warunki geotechniczne"
  - "Uciążliwości"
  - "Ochrona archeologiczna"
  - "Data umowy przedwstępnej/warunkowej"

- zmiana kolejności prezentowania parametrów transakcji w widoku pełnym
  zgodnie z zaleceniami użytkowników. Dotychczasowy układ widoku pełnego
  przeniesiono do widoku "Pełny przestarzały"

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 2 wersja: 2007.03.02
-------------------------------------------------------------------------------

- podczas dodawania zdjęć do albumu nieruchomości można teraz równocześnie
  zaznaczyć wiele plików z wybranego folderu

- rozbudowanie aplikacji o moduł umożliwiający eksport (ograniczony do
  własnych) oraz import zdjęć do transakcji

- możliwość szybkiego przeglądania transakcji do których są wprowadzone zdjęcia

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 2 wersja: 2007.02.19
-------------------------------------------------------------------------------

- dodatkowe oznaczanie transakcji (ikoną) podczas prezentacji w postaci listy
  w których pole stanowiące podstawę do wykonywania obliczeń statystycznych
  jest wypełnione

- rozbudowa aplikacji o moduł umożliwiający wymianę danych ponadregionalnych,
  udostępniający następującą funkcjonalność (**):

  - możliwość wprowadzania, wysyłania oraz odbierania z serwera Partner
  transakcji ponadregionalnych oraz dodatkowych elementów jakie są z nimi
  związane (komentarze, dane adresowe itp.) zgodnie z ustalonymi zasadami
  wymiany

  - rozbudowanie okna transmisji danych o prezentacje ilości transakcji
  ponadregionalnych przesyłanych w bieżącym połączeniu

  - rozbudowanie okna historii połączeń o prezentacje ilości oraz możliwość
  wyświetlenia pełnych danych transakcji ponadregionalnych odebranych podczas
  wybranego połączenia

  - przeglądanie transakcji ponadregionalnych własnych, pochodzących z grupy
  bazowej oraz pochodzących spoza grupy bazowej

  - dodatkowe oznaczanie transakcji ponadregionalnych (kolorem) podczas
  prezentacji w postaci listy oraz na zakładce "systemowe"

  - rozbudowanie okna informacji o opcji pracy o szczegółową prezentację
  informacji o zasadach wymiany (udostępniania i odbierania) transakcji
  ponadregionalnych

  - dodatkowe ustawienia w oknie opcji programu związane z funkcjonalnością
  wymiany ponadregionalnej

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 2 wersja: 2006.11.27
-------------------------------------------------------------------------------

- wydłużenie pola nazwy wyceny do 100 znaków

- zmiany w eksporcie danych wyceny do programu Microsoft Word w podejściu
  dochodowym

- drobne zmiany w interfejsie użytkownika

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 2 wersja: 2006.11.20
-------------------------------------------------------------------------------

- rozbudowa aplikacji o moduł umożliwiający tworzenie i zarządzanie danymi
  wyceny w podejściu dochodowym, oferujący następujące możliwości:

  - możliwość sporządzania wyceny metodami:

  - kapitalizacja

  - DCF

  - prezentacja sposobu obliczania poszczególnych parametrów wyliczeniowych
  wyceny (pośrednich oraz końcowych) w postaci formuł matematycznych  

  - możliwość utrwalania danych sporządzonej wyceny w bazie danych programu
  oraz późniejszy dostęp do nich w oknie archiwum wycen

  - eksport danych wyceny do programu Microsoft Word
  (dokument w formacie *.doc)
   
-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 2 wersja: 2006.09.18
-------------------------------------------------------------------------------

- usprawnienia interfejsu użytkownika w oknach prezentujących listę transakcji

- wprowadzenie skrótów klawiszowych do najczęściej używanych elementów programu 

- usprawnienie i rozbudowa modułu wyszukiwania potencjalnie zdublowanych
  transakcji o następujące elementy:

  - możliwość uruchomienia wyszukiwania dubli z dowolnego okna gdzie
  prezentowane są dane transakcji (schowka, listy transakcji własnych,
  listy transakcji odebranych podczas wybranego łączenia (*) czy listy
  transakcji wyszukanych z uwzględnieniem kryteriów ustalonych przez
  użytkownika)

  - 2 dodatkowe opcje analizowania dubli transakcji zawężające poszukiwanie:

  - tylko pośród prezentowanych w bieżącym podglądzie

  - tylko dla prezentowanych w bieżącym podglądzie

  - rozbudowanie okna analizy danych zdublowanych transakcji o możliwość:

  - przeglądania opisów, zdjęć, komentarzy i informacji systemowych dla
  porównywanych transakcji

  - wydruku oraz eksportu listy transakcji wchodzących w skład grupy
  transakcji o podobnych parametrach  

  - dodania transakcji do schowka

  - skomentowania transakcji bądź wysłania email'a do osoby która wprowadziła
  transakcje
   
-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 2 wersja: 2006.09.05
-------------------------------------------------------------------------------

- rozszerzono informacje o transakcji na zakładce "systemowe" o pola:

  - przedstawiające datę pierwszego i ostatniego pobrania danych transakcji (*)

  - wskazujące dane personalne osoby która wprowadziła transakcję zarówno dla
  użytkowników pracujących poza systemem Partner oraz w ramach systemu
  niezależnie od danych osobowych Sygnatariusza (w przypadku gdy transakcja
  została wprowadzona w imieniu Sygnatariusza)

- całkowicie nowy moduł do obsługi zapisu i odczytu kryteriów wyszukiwania
  transakcji, oferujący następujące możliwości:

  - automatyczny zapis kryteriów jakie zostały ustalone podczas wyszukiwania
  transakcji z możliwością konfiguracji

  - uruchomienie okna odczytu kryteriów bezpośrednio z menu głównego aplikacji

  - zaaplikowanie wybranych kryteriów do transakcji dowolnego typu niezależnie
  od tego dla jakiego zostały zapisane wraz z podglądem parametrów które nie
  zostaną w takim wypadku załadowane z uwagi na niekompatybilność pól

- poprawiono przeliczanie parametrów wyliczeniowych transakcji podczas jej
  wprowadzania

- usprawniono sposób doboru ostatnio wprowadzonej transakcji przy korzystaniu
  z opcji "Pokaż dane ostatnio wprowadzonej transakcji"

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 2 wersja: 2006.07.27
-------------------------------------------------------------------------------

- dodano obsługę plików graficznych w formacie PNG

- usunięto usterkę w funkcji obliczania trendów wzrostu uruchamianej z poziomu
  wycen

-------------------------------------------------------------------------------
  Walor 2 wersja: 2006.07.20
-------------------------------------------------------------------------------

- dodano prezentację informacji o aktualnie posiadanej wersji programu w pasku
  statusowym okna głównego w celu ułatwienia serwisowania aplikacji

- rozszerzono funkcjonalności sprawdzania poprawności danych przy obliczaniu
  pól wyliczeniowych dla transakcji o następujące elementy:

  - automatyczna analiza wszystkich typów transakcji pod kątem występowania
  problemów z obliczaniem wartości dla pól wyliczeniowych (błąd dzielenia
  przez zero)

  - możliwość przejrzenia listy danych transakcji zawężonej do tych dla
  których występuje powyższy problem

  - zabezpieczenie przed próbą wyszukania dla którego zdefiniowano kryterium
  w oparciu o pole wyliczeniowe którego obliczenie powoduje błąd

-------------------------------------------------------------------------------

(*) - element dotyczy funkcjonalności aplikacji udostępnianej użytkownikom
pracującym z programem Walor w ramach współpracy w systemie Partner

(**) - (*) oraz dodatkowo wymagana jest współpraca użytkownika i jego grupy
w ramach wymiany transakcji ponadregionalnych

(***) - element dotyczy tylko w przypadku pracy aplikacji na platformie
bazodanowej z rodziny MS SQL Server
O firmie | Pomoc i serwis | Napisz do nas | Kontakt | Polityka prywatności
Copyright© 1996-2018 ProNET
produkty informatyczne dla banków WalorBank, iKasa, oprogramowanie dla rzeczoznawców Walor, Partner
W związku z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że w ramach witryny w celu świadczenia Państwu usług stosowane są pliki 'cookies'. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie plików 'cookies'. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień dotyczących plików 'cookies' w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji w dokumencie Pliki Cookies

Zamknij